AWP | Ice Titan (Well-Worn)
Classified Sniper Rifle
AWP | Ice Titan (Well-Worn)
This item can be found in Weapon Case 7
OPEN THIS CASE ON
  • AWP | Ice Titan (Factory New) Factory New $50.00
  • AWP | Ice Titan (Minimal Wear) Minimal Wear $25.40
  • AWP | Ice Titan (Field-Tested) Field-Tested $19.55
  • AWP | Ice Titan (Well-Worn) Well-Worn $21.86
  • AWP | Ice Titan (Battle-Scarred) Battle-Scarred $16.93